Клубни Новини

Покана за общо събрание 17.04.2024 г.

Управителният съвет на Клуб по спортно и скално катерене “Варнаклайминг” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 4 и 8 от Устава на клуба свиква Общо отчетрно-изборно събрание на членовете на сдружението на 17.04.2024 г. (сряда) от 19.00 ч. в гр. Варна, ТД “Родни балкани”, ул. “Иван Драсов” № 11, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишен доклад за дейността на КССК „Варнаклайминг” за 2023г.;
 2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023г.;
 3. Избор на нов Управителен съвет и нов Контролен свет;
 4. Приемане на бюджета за 2024г.;
 5. Приемане на спортния календар за 2024г.;
 6. Други.

Поканата можете да изтеглите от тук

Покана за общо събрание 26.04.2023 г.

Управителният съвет на Клуб по спортно и скално катерене “Варнаклайминг” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 4 и 8 от Устава на клуба свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 26.04.2023 г. (сряда) от 19.00 ч. в гр. Варна, ТД “Родни балкани”, ул. “Иван Драсов” № 11, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишен доклад за дейността на КССК „Варнаклайминг” за 2022 г.;
 2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г.;
 3. Приемане на бюджета за 2023 г.;
 4. Приемане на спортния календар за 2023 г.;
 5. Други.

Поканата можете да изтеглите от тук

Покана за общо събрание 27.04.2022 г.

Управителният съвет на Клуб по спортно и скално катерене “Варнаклайминг” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 4 и 8 от Устава на клуба свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 27.04.2022 г. (сряда) от 19.00 ч. в гр. Варна, ТД “Родни балкани”, ул. “Иван Драсов” 11, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишен доклад за дейността на КССК "Варнаклайминг" за 2021г.
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021г.
 3. Избор на нов Управителен съвет.
 4. Приемане на бюджета за 2022г.
 5. Приемане на спортния календар за 2022г.
 6. Други.

Поканата можете да изтеглите от тук

Покана за общо събрание 4.7.2021 г.

Управителният съвет на Клуб по спортно и скално катерене “Варнаклайминг” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 4 и 8 от Устава на клуба свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 05.08.2021 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в гр. Варна, ТД “Родни балкани”, ул. “Иван Драсов” № 11.

Отмяна на Общото Събрание насрочено за 26.03.2020. 23.3.2020 г.

Заради извънредното положение се отменя Общото събрание на КССК "Варнаклайминг", което беше насрочено за 26.03.2020 г.

История

Историята на клуба започва през далечната 1999 г, когато се изгражда първата стена за катерене във Варна, като част от дейността на ТД "Родни Балкани". През 2003 година благодарение на усилията на няколко млади ентусиасти, обединени от любовта към този спорт, все повече се разширява дейността на стената за катерене, започват ежедневни тренировки, формира се и отбор по катерене. Развиването на дейността на стената привлича много хора и се стартират все повече инициативи. Катерачите често включват в подготовката си и посещение на скални обекти, започва се и екипирането на нови такива. Започва и провеждането на организирани курсове за начално обучение по спортно и скално катерене. Всички тези дейности и събирането на толкова много привърженици на катеренето, създава необходимостта всичко това да бъде обединено под името на един клуб. През есента на 2006 година се провежда учредителното събрание и се създава Клуб по Спортно и Скално Катерене “Варнаклайминг”, член на ТД "Родни балкани"-Варна.

Дейност

КССК Варнаклайминг е юридическо лице с нестопанска цел, чиято основна цел е развиване и популяризира спортното и скалното катерене. Дейността на клуба е насочена в няколко основни аспекта:

 1. Поддържане, обновяване и модернизиране на най-голяма стена за катерене във Варна. След последното разширяване на стената в зала Владислав, в момента общата катерачна площ на съоръжението надвишава 300 кв.м. и включва 12 писти за катерене на долна и горна осигуровка.
 2. Развитие на катеренето като масов спорт, подходящ за всеки. Катеренето е предизвикателство, което помага за добра физическа форма и осигурява много вълнуващи преживявания сред природата. Дейността на клуба в тази посока освен провеждане на ежедневните тренировки на стената за катерене, която е отворена за всеки желаещ, включва и организирането на курсове за начално ниво по катерене. Курсовете са създадени за напълно начинаещи. Водят се от инструктор по катерене и се реализират в малки групи, което позволява адаптиране на съдържанието им спрямо нуждите на участниците в тях. Клубът организира тези курсове вече 17 години и в тях са обучени над 300 човека.
 3. Подготовка на състезатели по спортно катерене. В момента отборът на Варнаклайминг включва 17 състезатели в различните възрастови групи, които се подготвят ежедневно и активно участват в състезанията част от календара на БФКА. През годините клубът е реализирал сериозни постижения в национални и международни състезания.
 4. Развиване на детско-юношеския спорт. Наблягаме на работата с деца, водени от максимата “Спортът е здраве” и особено за децата. Катеренето играе много важна роля в цялостното развитие на децата. Помага за укрепва опорно-двигателния апарат, подобрява гъвкавостта и силата им, спомага обмяната на веществата и изграждането на здрави мускули. Факт е, че здравословните навици, които спортът развива у децата остават за цял живот и им помагат да се адаптират по-лесно, да са социално активни и да изграждат лесно контакти с възрастни и връстници.
 5. Организиране на състезания. Клубът е домакин на редица състезания по катерене, част от календара на БФКА. През годините е бил домакин на държавни първенства, кръгове от купа България и открити катерачни срещи в различните дисциплини - трудност, скорост, боудър.

Устав

Член 1. Общи положения /1/ С настоящият Устав се учредява и регламентира образуваното от членовете - учредители Сдружение под името "Клуб по спортно и скално катерене ВАРНАКЛАЙМИНГ" /2/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел. Седалище е гр. Варна, ул. "Иван Драсов" 11. /3/ Сдружението е спортна организация по смисъла на закона за физическото възпитание и спорта. /4/ Сдружението ще осъществява дейността си в обществена полза по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗЮЛНЦ. /5/ Сдружението се създава безсрочно.

Член 2. Цел и Дейност /1/ Сдружението има за цел да развива и популяризира алпинизма, спортното и скалното катерене. /2/ За постигане на своите цели Сдружението използва следните средства: а/ организира, стимулира и осигурява финансово спортните проучвания по отделни проблеми; б/ координира общите действия на членуващите в Сдружението за постигане основната цел; в/ организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на алпинизма, спортното и скално катерене; г/ подпомага и популяризира идеите на Сдружението и приобщава подрастващото поколение към тях; д/ организира спортно-състезателни прояви на местно и международно ниво.

Член 3. Имущество /1/ Сдружението образува своето имущество и се издържа от: а/ членски внос б/ целеви вноски в/ тренировъчна такса г/ спортни прояви д/ реклама и други дейности, незабранени от законите на РБ е/ дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица ж/ дейностите, посочени в закона за физическото възпитание и спорта. /2/ Имуществото на Сдружението се състои от: движими и недвижими вещи, вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие в местни и задгранични дружества, право на собственост върху произведения на изкуството и културата и други. То се вписва в специален регистър на Сдружението. /3/ Актовете на разпореждане с основните фондове на Сдружението се извършват по решение на Управителния съвет след одобрение от Общото събрание. /4/ Разходите, свързани с дейността и управлението на Сдружението, се покриват от нейните приходи. /5/ Управителният съвет може да отнесе част от приходите в основен фонд на Сдружението. /6/ Финансовата година е календарната година.

Член 4. Членство - права и задължения /1/ Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол, религия и членуване в други организации. /2/ Членовете на Сдружението запазват юридическа и икономическа самостоятелност. /3/ В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни физически лица, съпричастни към идеите на Сдружението и приемащи устава му. /4/ Членовете на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба по образец до УС, в което изрично се посочва, че кандидатът приема Устава и споделя целите на Сдружението. В Молбата се включва препоръка на поне трима от членовете на Сдружението. Молбата се придружава от заплащане на членски внос. На заседания на Управителният съвет се утвърждава списък на приетите нови членове. /5/ Всеки член на Сдружението има право:

 1. да ползува финансовата и морална подкрепа и защита на Сдружението;
 2. да участвува в органите за управление лично;
 3. да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси по дейността на Сдружението;
 4. да участвува в инициативите и мероприятията на Сдружението;
 5. да се ползува от резултатите на цялостната дейност на Сдружението;
 6. всеки автор, публикувал под името на Сдружението, има право да получи защита на своя авторски труд със съдействието и възможностите на Сдружението. /6/ Всеки член на Сдружението е длъжен:
 7. да спазва Устава и Правилника на Сдружението, както и на решенията на неговите органи за управление;
 8. с прецизността на работата си да защитава името на Сдружението;
 9. да предоставя на Сдружението информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;
 10. да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер. /7/ Членуването в Сдружението се прекратява:
 11. По искане на всеки член въз основа на писмено заявление до Управителния съвет. Заявлението се подава най-малко един месец преди датата на напускането. До изтичането на този срок напускащия член трябва да изпълнява всички свои задължения към Сдружението.
 12. Чрез изключване - за системни и груби нарушения на задълженията по чл.4 ал.6 т.1-3 З. При неплащане на членски внос съгласно чл. 4 ал. 6 т. 4 по неуважителни причини, неплатилия губи правата си произтичащи от този устав. Заплащането на дължимия членски внос възстановява правата му. Напускането става след гласуване от Общото събрание.

Член 5. Органи на Сдружението /1/ Органи за управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет.

Член 6. Общо събрание /1/ В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. /2/ Всеки член на Сдружението, навършил 16 години, има право на един глас при вземане на решенията. /З/ Общото събрание на Сдружението се свиква най-малко веднъж на една година от Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Общото събрание. /4/ Свикването на Общото събрание става с покана, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се отправя до всеки член на посочен от него електронен адрес (или чрез куриер до адреса на местоживеене, в случай, че членът няма електронна поща), като се изпраща до всеки от членовете и се обявява на интернет страницата на сдружението най-малко 14 дни преди датата на провеждане на събранието. В случай, че някой от членовете промени посочения преди това електронен адрес или адреса си на местоживеене (случаите, в които няма електронна поща) и не уведоми Управителния съвет в срок до 3 дни от настъпването на новите обстоятелства, ще се счита, че той е редовно уведомен, ако поканата е била изпратена при на стария електронен адрес (адрес на местоживеене). /5/ Общото събрание може да взема решения и без да бъде свиквано по реда на настоящия член, ако решението е подкрепено писмено от всички членове на сдружението. /6/ Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъствуват толкова членове, колкото са необходими за вземане на решенията по оповестения дневен ред. /7/ С обикновено мнозинство /50 % + 1/ от присъствуващите се вземат всички решения на Общото събрание с изключение на решенията за изменение на Устава и Правилника на Сдружението, както и за прекратяването или за сливането му с друго юридическо лице, които се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от присъствуващите.

/8/ Общото събрание:

 1. Утвърждава Устава, Правилника и бюджета и при нужда прави промени в тях.
 2. Определя броя на членовете на Управителния и на Контролния съвет.
 3. Избира за срок от две години Управителен съвет и Контролен съвет.
 4. Избира за срок от две години Председател и заместник председател на УС. Отзовава ги предсрочно, както и УС ако те не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и със законите на страната.
 5. Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението.
 6. Веднъж годишно приема отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет за дейността им между заседанията на Общото събрание.
 7. Решава въпросите за членуване на сдружението в други организации, прекратяване и сливане на Сдружението.
 8. По въпроси, необявени в дневния ред ОС не може да взема решения.
 9. Решенията на ОС, взети в нарушение на закона, този Устав и другите закони на страната са нищожни.

Член 7. Управителен съвет /1/ Управителният съвет:

 1. Заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му.
 2. Заседанията му са редовни, ако присъствуват повече от половината му членове.
 3. Взема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите.
 4. Всеки член на Управителния съвет, включително и неговият Председател, има право на един глас.
 5. Заседанията на Управителния съвет се протоколират и с протоколите може да се запознае всеки член на Сдружението.
 6. Управителния съвет отговаря на всеки зададен в писмена форма въпрос от член на Сдружението в срок от 10 дни писмено. /2/ Правомощия на Управителния съвет:
 7. Организира и следи изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
 8. Ръководи цялостната дейност на Сдружението между две отчетно-изборни събрания.
 9. Изготвя и приема правилника за дейността, планове и програми за постигане целите на Сдружението.
 10. Изготвя бюджета.
 11. Изготвя Правилник, в който определя и размера на членския внос, приема други вътрешни актове, свързани с дейност та на органите на управление и структурните звена.
 12. Взема решения за приемане и изключване на нови членове.
 13. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението.
 14. Образува целеви парични фондове.
 15. Учредява награди и символи на Сдружението.
 16. Избира при необходимост до края на текущия мандат Председател на Управителния съвет.
 17. До свикването на Общо събрание прави промени в състава и избира нови членове на Управителния съвет.
 18. Сключва договори и поема ангажименти, за което упълномощава Председателя, а в негово отсъствие заместник-председателя.
 19. Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни и други организации и с частни лица.
 20. Управителният съвет следи финансовата дейност, като:
  • се информира за моментното финансово състояние на Сдружението и за направените съществени разходи на всяко заседание на УС;
  • одобрява предстоящите до следващото заседание разходи.
 21. Управителният съвет определя броя, длъжностните характеристики, начина на назначаване и размера на възнаграждението на щатните и хонорувани сътрудници на Сдружението.
 22. Общото събрание може да предостави и други правомощия на Управителния съвет.

Член 8. Председател на Управителния съвет /1/ Правомощия на Председателя:

 1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на Управителния съвет.
 2. Представлява Сдружението в страната и в чужбина. /2/ Председателят периодично или по искане на член на УС се отчита пред Управителния съвет за финансовата дейност и изпълнението на възложените му задачи от ОС и УС.

Член 9. Начин на представляване /1/ Сдружението се представлява от председателя и заместник-председателя на Управителния съвет, заедно или поотделно. /2/ За отделни действия представителите могат да упълномощават и трети лица, включително и не членове на Управителния съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /1/ За неуредените в настоящия устав положения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ /2/ По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение прилагането на този Устав е компетентно Общото събрание, а между заседанията му - Контролният съвет. /3/ Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на Сдружението.

Документи