Устав

УСТАВ

на

"Клуб по спортно  и скално катерене  ВАРНАКЛАЙМИНГ" 

Член 1. Общи положения

/1/ С настоящият Устав се учредява и регламентира образуваното от членовете - учредители Сдружение под името "Клуб по спортно и скално катерене ВАРНАКЛАЙМИНГ"

/2/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел. Седалище е гр. Варна, ул. "Преслав" 30.

/3/ Сдружението е спортна организация по смисъла на закона за физическото възпитание и спорта.

/4/ Сдружението ще осъществява дейността си в обществена полза по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗЮЛНЦ.

/5/ Сдружението се създава безсрочно.

 Член 2. Цел и Дейност

/1/ Сдружението има за цел да развива и популяризира алпинизма,спортното и скалното катерене.

/2/ В осъществяване на своите цели Сдружението:

а/ организира, стимулира и осигурява финансово спортните проучвания по отделни проблеми;

б/ координира общите действия на членуващите в Сдружението за постигане основната цел;

в/ организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на алпинизма, спортното и скално катерене;

г/ подпомага и популяризира идеите на Сдружението и приобщава подрастващото поколение към тях;

д/удовлетворява и защитава интересите на своите членове;

е/ установява взаимодействие със сходните български и чуждестранни организации и институти;

ж/ организира спортно-състезателни прояви на местно и международно ниво;

з/ организира прояви свързани с опазване на околната среда и популяризиране на екологичната идея.

 Член 3. Имущество

/1/ Сдружението образува своето имущество и се издържа от:

а/ членски внос

б/ целеви вноски

в/ тренировъчна такса

г/ спортни прояви

д/ реклама и други дейности, незабранени от законите на РБ

е/ дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица

ж/ дейностите, посочени в закона за физическото възпитание и спорта.

/2/ Имуществото на Сдружението се състои от: движими и недвижими вещи, вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие в местни и задгранични дружества, право на собственост върху произведения на изкуството и културата и други. То се вписва в специален регистър на Сдружението.

/3/ Актовете на разпореждане с основните фондове на Сдружението се извършват по решение на Управителния съвет след одобрение от Общото събрание.

/4/ Разходите, свързани с дейността и управлението на Сдружението, се покриват от нейните приходи.

/5/ Управителният съвет може да отнесе част от приходите в основен фонд на Сдружението.

/6/ Финансовата година е календарната година.

 Член 4. Членство - права и задължения

/1/ Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол, религия и членуване в други организации.

/2/ Членовете на Сдружението запазват юридическа и икономическа самостоятелност.

/3/ В Сдружението могат да членуват:

1.       Индивидуални членове - български и чуждестранни физически лица, съпричастни към идеите на Сдружението и приемащи устава му.

2.       Колективните членове - юридически лица, които участват в органите на Сдружението чрез редовно избрани представители.

/4/ Членовете на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба по образец до УС, в което изрично се посочва, че кандидатът приема Устава и споделя целите на Сдружението. В Молбата се включва препоръка на поне трима от членовете на Сдружението. Молбата се придружава от заплащане на членски внос. На заседания на Управителният съвет се утвърждава списък на приетите нови членове.

/5/ Всеки член на Сдружението има право:

1. да ползува финансовата и морална подкрепа и защита на Сдружението;

2. да участвува в органите за управление лично;

3. да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси по дейността на Сдружението;

4. да участвува в инициативите и мероприятията на Сдружението;

5. да се ползува от резултатите на цялостната дейност на Сдружението;

6. всеки автор, публикувал под името на Сдружението, има право да получи защита на своя авторски труд със съдействието и възможностите на Сдружението.

/6/ Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. да спазва Устава и Правилника на Сдружението, както и на решенията на неговите органи за управление;

2. с прецизността на работата си да защитава името на Сдружението;

3. да предоставя на Сдружението информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;

4. да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер.

/7/ Членуването в Сдружението се прекратява:

1. По искане на всеки член въз основа на писмено заявление до Управителния съвет. Заявлението се подава най-малко един месец преди датата на напускането. До изтичането на този срок напускащия член трябва да изпълнява всички свои задължения към Сдружението.

2. Чрез изключване - за системни и груби нарушения на задълженията по чл.4 ал.6 т.1-3

З. При неплащане на членски внос съгласно чл. 4 ал. 6 т. 4 по неуважителни причини, неплатилия губи правата си произтичащи от този устав. Заплащането на дължимия членски внос възстановява правата му.

4. Прекратяването на членството в Сдружението става след гласуване от Общото събрание.

 

Член 5. Органи на Сдружението

/1/ Органи за управление на Сдружението са:

1. Общо събрание.

2. Управителен съвет.

 Член 6. Общо събрание

/1/ В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението, като колективните членове участват чрез избрани представители.

/2/ Нормата на представителство се определя с решение на Управителния съвет на Сдружението.

/З/ Всеки член на Сдружението навършил 16 години има право на един глас при вземане на решенията.

/4/ Общото събрание на Сдружението се свиква най-малко веднъж на една година от Управителния съвет или по искане на 1/3 /една трета/ от членовете на Общото събрание.

/5/ Свикването на Общото събрание става с писмено съобщение съгласно ЗЮЛНЦ, което се поставя на мястото за обявления на регистрирания адрес на Сдружението и се публикува в местен ежедневник .

/6/ Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъствуват толкова членове, колкото са необходими за вземане на решенията по оповестения дневен ред.

/7/ С обикновено мнозинство /50 % + 1/ от присъствуващите се вземат всички решения на Общото събрание с изключение на решенията за изменение на Устава и Правилника на Сдружението, както и за прекратяването или за сливането му с друго юридическо лице, които се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от присъствуващите.

/8/ Общото събрание:

1. Утвърждава Устава и бюджета и при нужда прави промени в тях.

2. Определя броя на членовете на Управителния и на Контролния съвет.

3. Избира за срок от две години Управителен съвет и Контролен съвет.

4. Избира за срок от две години Председател и заместник председател на УС. Отзовава ги предсрочно, както и УС ако те не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и със законите на страната.

5. Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението.

6. Веднъж годишно приема отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет за дейността им между заседанията на Общото събрание.

7. Решава въпросите за членуване на сдружението в други организации, прекратяване и сливане на Сдружението.

8. По въпроси, необявени в дневния ред ОС не може да взема решения.

9. Решенията на ОС, взети в нарушение на закона, този Устав и другите закони на страната са нищожни.

 Член 7. Управителен съвет

/1/ Управителният съвет:

1. Заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му.

2. Заседанията му са редовни, ако присъствуват повече от половината му членове.

3. Взема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите.

4. Всеки член на Управителния съвет, включително и неговият Председател, има право на един глас.

5. Заседанията на Управителния съвет се протоколират и с протоколите може да се запознае всеки член на Сдружението.

6. Управителния съвет отговаря на всеки зададен в писмена форма въпрос от член на Сдружението в срок от 10 дни писмено.

/2/ Правомощия на Управителния съвет:

1. Организира и следи изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.

2. Ръководи цялостната дейност на Сдружението между две отчетно-изборни събрания.

3. Изготвя и приема правилника за дейността, планове и програми за постигане целите на Сдружението.

4. Изготвя бюджета.

5. Изготвя Наредба в която се определя размера на членския внос. Приема други вътрешни актове, свързани с дейността на органите на управление и структурните звена.

6. Взема решения за приемане на нови членове и изключване на стари. Всеки член на Сдружението, чието членство е прекратено с решение на Управителния съвет има право да обжалва това решение пред Общо събрание на членовете на Сдружението.

7. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението.

8. Образува целеви парични фондове.

9. Учредява награди и символи на Сдружението.

10. Избира при необходимост до края на текущия мандат Председател на Управителния съвет.

11. До свикването на Общо събрание прави промени в състава и избира нови членове на Управителния съвет.

12. Сключва договори и поема ангажименти, за което упълномощава Председателя, а в негово отсъствие заместник-председателя.

13. Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни и други организации и с частни лица.

14. Управителният съвет следи финансовата дейност, като:

-          се информира за моментното финансово състояние на Сдружението и за направените съществени разходи на всяко заседание на УС;

-          одобрява предстоящите до следващото заседание разходи.

15. Управителният съвет определя броя, длъжностните характеристики, начина на назначаване и размера на възнаграждението на щатните и хонорувани сътрудници на Сдружението.

16. Общото събрание може да предостави и други правомощия на Управителния съвет.

 Член 8. Председател на Управителния съвет

 

/1/ Правомощия на Председателя:

1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на Управителния съвет.

2. Представлява Сдружението в страната и в чужбина. 

/2/ Председателят периодично или по искане на член на УС се отчита пред Управителния съвет за финансовата дейност и изпълнението на възложените му задачи от ОС и УС.

 Член 9. Начин на представляване

/1/ Сдружението се представлява от председателя и заместник-председателя на Управителния съвет, заедно или поотделно.

/2/ За отделни действия представителите могат да упълномощават и трети лица, включително и не членове на Управителния съвет.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/1/ За неуредените в настоящия устав положения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ

/2/ По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение прилагането на този Устав е компетентно Общото събрание, а между заседанията му - Контролният съвет. /3/ Този Устав е приет с решение на Общото събрание на Сдружението        

31.1.2019 г. 15:36:20 ч.
CTAH: Здравейте, всички! На 01.02.2019 - петък - Стената няма да работи. Заповядайте на 04.02.2019 да покатерим заедно!
3.12.2018 г. 11:41:21 ч.
CTAH: Здравейте всички! Моля, имайте предвид, че залата за катерене се отоплява и условията за спортни занимания са съвсем оптимални! Заповядайте след 18;00 часа в понеделник, сряда и петък да покатерим заедно! Стан
12.2.2017 г. 22:06:05 ч.
genovnn: Здравейте! Бих искал да попитам дали тази година ще се проведе някакъв курс от изброените, които предлагате?
29.4.2016 г. 13:54:37 ч.
kretos: Момчета стиска ли ви да влизате в пещери,знам една мноо интересна край варна !!!!
29.4.2016 г. 10:36:39 ч.
aldisha: Стената ще работи отново на 11.05.
Пиши
Реклама
averibeers irun.bg Motrips

Varna Climbing ©2012 Всички права запазени